Onze contact informatie

info@seducci.com
Oranjeboomstraat 273 
4812 EE Breda

Contactformulier

FAQ

Friendly asked questions

Onzichtbaar onder elke rijbroek

Zie je het beenelastiek niet?

Het hangt af van het type en de pasvorm van de rijbroek of het beenelastiek van de Breezy Boxer zichtbaar is. Het is ook van belang dat je de juiste maat boxer kiest, omdat bij ons de beenomtrek leidend is. Juist om die onzichtbaarheid te maximaliseren.
Mocht je echt 100% onzichtbaarheid willen bereiken, dan is het mogelijk om de beenelastieken eraf te knippen. Doe dit op minimaal 1cm afstand van het elastiek. No worries, de stof zal niet gaan rafelen, want elke steek waaruit de stof is gemaakt is een individuele knoop.
Hou er wel rekening mee dat je de pijpen even moet rechtleggen als je je rijbroek aantrekt. Maar eenmaal recht, zal de boxer niet meer van z'n plaats gaan.

Welke kleur moet ik kiezen?

De kleuren Iris (Jane) en Grijs (Joe) zijn speciaal gekozen voor het dragen onder een witte rijbroek. Deze kleuren zijn het minst zichtbaar onder wit, zelfs als de rijbroek enigszins doorschijnend is.

True Seamless™

Is het andere ondergoed dan niet seamless?

Seamless is tegenwoordig een zeer populaire term. Echter, als je naar deze producten (boxers) kijkt zal je in het kruis altijd een inzetstukje vinden wat dus twee naden heeft om de voor- en achterzijde met elkaar te verbinden. En deze naden zitten precies op de plek waar je ze als paardensporter niet wil hebben. Seducci maakt gebruik van een innovatieve technologie wat het mogelijk maakt om het complete product naadloos te fabriceren (afgezien uiteraard van de elastieken die achteraf worden bevestigd). Deze 100% naadloze constructie is ideaal voor het gebruik in het zadel omdat er geen frictie kan ontstaan door oncomfortabele stiknaden en draden.

De boxer voelt dik aan. Is dit niet te warm?

Het klopt inderdaad dat de True Seamless™ boxer dikker aanvoelt. Maar schijn bedriegt. De stof in de Breezy Boxer heeft een soortelijk gewicht van 190 g/m². Dit is in dezelfde gewichtsklasse als vele andere 'base layers'. De reden dat onze boxer dikker aanvoelt is omdat de fabricage een brei-techniek is en niet opgebouwd uit geweven stoffen die aan elkaar worden genaaid. Ons gebreide product is dus luchtiger en ademt daardoor nog beter.

Waarom heeft de binnenzijde van de boxer een andere kleur dan de buitenzijde?

De boxer is opgebouwd uit twee verschillende vezels die afzonderlijk de binnenzijde en buitenzijde voor hun rekening nemen. Nog een unieke eigenschap van de Breezy Boxer. De binnenzijde bestaat uit Dryarn® vezels (zie DriRide™) terwijl de buitenzijde gemaakt is van hoge kwaliteit polyamide vezels. De Dryarn® vezels behouden hun eigen (witte) kleur terwijl we de polyamide vezels kleuren.

DriRide™

Wat is DriRide™?

DriRide™ is een stof die optimaal vocht afvoert. Dit wordt gerealiseerd door zowel de fabricagemethode als door het gebruik van specifieke garen.
De 'weving' is zeer luchtig opgebouwd door het unieke 'knitting'proces. De uiteindelijke stof lijkt dikker dan een gewoonlijke stof, maar uiteindelijk heeft onze DriRide™ stof een standaard gelijksoortig gewicht in vergelijking met andere 'baselayers' (ongeveer 190g/m²). Deze luchtige opbouw betekent ook dat het product sneller opdroogt en zeer goed ademt.
Daarbij komt nog dat we met twee verschillende basisvezels werken. De binnenzijde is opgebouwd uit Dryarn® vezels, die enorm snel vocht wegvoeren naar de buitenlaag. Die bestaat uit hoogwaardige polyamide vezels die het vocht verder zal doorvoeren naar buiten.

Wat is Dryarn®?

Dryarn® is een vezelsoort met zeer unieke eigenschappen. Het is de lichtste vezel ooit (10 km Dryarn® draad weegt 1 gram). Het heeft een zeer hoge vochtafvoersnelheid waardoor de stof snel droog aanvoelt. Dit draagt bij aan het voorkomen van doorrijden. Bovendien is Dryarn® anti-bacterieel van zichzelf, dus zonder enige chemische nabehandeling. Dryarn® is ook non-allergisch, dus zeer aangenaam voor de gevoelige huid.

Lyocell Ag+

Wat is Lyocell?

Lyocell is een cellulose vezel, gemaakt van voornamelijk houtpulp. De eigenschappen van Lyocell zijn vergelijkbaar met die van viscose, zoals zacht en vochtabsorberend, maar de sterkte van Lyocell in natte toestand is beter en de vezel kreukt minder.
Het proces om Lyocell te maken is wel duurder, maar wel een stuk milieuvriendelijker, omdat het oplosmiddel voor het houtpulp wordt teruggewonnen. Zo is er een gesloten kringloop ontstaan.

Wat is Ag+?

'Ag' is het symbool voor zilver (Argentum) in het periodiek systeem.
Lyocell Ag+ geeft aan dat de Lyocell vezels gefuseerd zijn met zilverdeeltjes die geurtjes en bacteriën actief tegen gaan.

Katoen- versus kunstvezel

Is een kunstvezel warmer dan katoen?

Het enige voordeel dat katoen heeft over een kunstvezel is het iets lagere isolerende effect. Maar al na een korte periode van activiteit komen de nadelen van katoen naar voren en gaan de kunstvezels het ruim winnen.
Bijv. onze Dryarn vezel voert vocht 200x sneller af dan katoen en zelfs 100x sneller dan nylon.
Dryarn is bovendien van zichzelf anti-bacterieel en non-allergisch. Ideaal dus voor actief gebruik rond het zitvlak.

Is een natuurlijke vezel niet beter voor de huid?

In de sportindustrie wordt bijna alleen maar gewerkt met kunstvezels of in combinatie met een beetje katoenvezel. De kenmerken van de kunstvezel passen beter bij een actief gebruik. Dus wanneer de vochthuishouding een belangrijk aspect is, wint de kunstvezel het ruim van de katoenvezel. Onze Dryarn voert vocht 200x sneller af dan katoen.
Dryarn is bovendien van zichzelf anti-bacterieel en non-allergisch. Ideaal dus voor actief gebruik rond het zitvlak.

Onderhoud

Wasvoorschriften voor Breezy Boxer

Wassen tot 40°C. Pas op met klittenband, want dit kan het heupelastiek beschadigen. Vandaar dat onze boxer met een waszakje wordt geleverd.

Drogen op lage stand.

Klantenservice

Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Seducci vof
Oranjeboomstraat 198
4812 EM Breda
076-7370111
info@seducci.com
KvK-nummer 64351165
BTW-nummer 855628273

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product, de dienst, of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. De ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van reden niet te accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de overeenkomst slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
g. betreffende loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer tenminste 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien het geschil niet wordt opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Ondernemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, direct of indirect van welke aard dan ook, aan personen en zaken, indien het product niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor het is aangeschaft.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Levering

We houden je op de hoogte van de bestelling via e-mail. Je kunt ook via je account je bestelling volgen. Artikelen die op voorraad zijn, zullen in Nederland binnen 2 werkdagen afgeleverd worden. We proberen zoveel mogelijk met enveloppen te werken die door de brievenbus passen, zodat je niet thuis hoeft te zijn voor ontvangst. Je kan tijdens de bestelling ook een ander verzendadres invoeren.
Binnen Europa kan de levering (volgens PostNL) tot 8 werkdagen duren. Buiten Europa tot wel 15 werkdagen.

Verzendkosten

Gratis verzending binnen Nederland vanaf €20,-. Anders €4,- verzendkosten.
Gratis verzending binnen de rest van de EU, Noorwegen, Zwitserland en Groot-Brittanië vanaf €70,-. Anders €4,- verzendkosten.

Retourneren

Je hebt 14 dagen (na ontvangst) om aan te geven dat je wil retourneren. Als je meerdere artikelen in één keer besteld hebt, dan begint deze termijn te lopen nadat je het laatste artikel hebt ontvangen. Het artikel is niet gebruikt en indien labels/kaartjes eraan zitten, dienen deze er nog bevestigd te zijn. Neem altijd eerst contact met ons op voordat je het artikel retour doet.

Wat valt onder de 100% tevredenheidsgarantie?

Wij hebben ons uiterste best gedaan om ondergoed te ontwikkelen dat een optimaal comfort biedt tijdens het paardrijden. Echter, mocht je met de Breezy Boxer toch nog doorrijden, dan mag je deze retour doen en krijg je je geld terug.
Voordat je het product terugstuurt, gelieve eerst met ons contact op te nemen via info@seducci.com of via onze info pagina.

Algemene garantie

Wij hanteren geen vaste garantieperiode, maar we volgen de Nederlandse wetgeving die bepaalt dat een product 'deugdelijk' moet zijn. Als het product niet voldoet aan je verwachtingen wat betreft kwaliteit en/of levensduur, neem dan contact met ons op. Dan lossen we het samen op.

Agenda 2019

Kom ons bezoeken op 1 van de onderstaande events.

Wanneer? Wat? Waar?
20 april Endurance Competitie Someren
1-2 juni Horse Trials Renswoude (GLD)
17-23 juni CHIO Geesteren Geesteren (OV)
8-11 augustus Dutch Open Eventing Masters Peelbergen (LI)
19-25 augustus EK Rotterdam Rotterdam
20 april Endurance, Someren
1-2 juni Horse Trials, Renswoude (GLD)
17-23 juni CHIO, Geesteren (OV)
8-11 augustus Dutch Open Eventing, Peelbergen (LI)
19-25 augustus EK, Rotterdam

Want to stay up to date ?