Hoppa till innehållet
Garanti & Villkor

Garanti

Seducci-produkter faller under holländsk lag som säger att en produkt ska vara tillförlitlig för avsett syfte och användning. Normalt slitage eller missfärgning faller inte under garantin. Om produkten inte uppfyller dina förväntningar vad gäller kvalitet eller hållbarhet, vänligen kontakta oss .

VAD TÄCKS?

Vi gjorde vårt bästa för att utveckla underkläder som erbjuder den bästa komforten för ridning. Men om du fortfarande upplever åksår med Breezy Boxer, då kan du returnera varan så återbetalar vi dig.

VILKA VILLKOR GÄLLER FÖR DENNA GARANTI?

Innan du provar Breezy Boxer på din nästa ridtur, låt eventuell skadad hud läka helt, annars blir testet inte en bra måttstock. Skadad hud kommer inte att kunna läka ordentligt när du fortsätter att åka... även när du bär en Breezy Boxer.

HUR ANSÖKER JAG OM ÅTERBETALNING?

Vänligen kontakta oss .

Allmänna villkor

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Entreprenörens identitet
Artikel 3 – Tillämpning
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Avtalet
Artikel 6 – Ångerrätt
Artikel 7 – Kostnader vid återkallelse
Artikel 8 – Uteslutning av ångerrätten
Artikel 9 – Priset
Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 – Leverans och utförande
Artikel 12 – Betalning
Artikel 13 – Klagomålsförfarande
Artikel 14 – Tvister
Artikel 15 – Ansvar
Artikel 16 – Ytterligare eller andra bestämmelser

I dessa allmänna villkor ska följande termer ha följande betydelser:
1. Ångerfrist: den period under vilken Konsumenten kan utöva ångerrätten;
2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet och ingår ett distansavtal med entreprenören;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form;
5. Löpande prestationsavtal: ett distansavtal avseende en serie produkter och/eller tjänster, för vilka erbjudandet och/eller köpplikten är utspritt över en längre period;
6. Långsiktig databärare: alla medel – inklusive e-post – som tillåter Konsumenten eller Företagaren att lagra information riktad till honom/henne personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
7. Ångerrätt: möjligheten för konsumenter att frånträda distansavtalet inom ångerfristen;
8. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som tillhandahåller produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;
9. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan entreprenören och konsumenten inom ramen för ett system som är organiserat för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller flera tekniker för distanskommunikation används helt eller delvis. till och med det ögonblick då avtalet ingås;
10. Teknik för distanskommunikation: ett medel som ska användas för att sluta avtal, utan att Konsument och Företagaren är tillsammans på samma plats samtidigt.

Seducci vof
Oranjeboomstraat 273
4812 EE Breda
+31767370111 under kontorstid GMT+1.
info@seducci.com
Handelskammarens nummer 64351165
Momsregistreringsnummer NL855628273B01

1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från Företagaren och för alla distansavtal som ingås av Företagaren och Konsumenten.
2. Innan ett distansavtal ingås ska Entreprenören göra texten till dessa Allmänna Villkor tillgänglig för Konsumenten. Om detta rimligen inte är möjligt ska Företagaren, innan distansavtalet ingås, meddela att de Allmänna Villkoren kan granskas hos Företagaren och att de på Konsumentens begäran kommer att skickas till Konsumenten gratis. kostnadsfritt och så snart som möjligt.
3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan texten i dessa Allmänna Villkor, i avvikelse från föregående avsnitt och innan distansavtalet ingås, även tillställas Konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att Konsumenten enkelt kan lagra datan på lång sikt. Om detta rimligen är omöjligt kommer det att anges var de Allmänna Villkoren kan ses elektroniskt innan distansavtalet ingås, och att de kommer att levereras på Konsumentens begäran utan kostnad, antingen via elektroniska medel eller på annat sätt;
4. Om det utöver dessa Allmänna Villkor gäller specifika produkt- eller tjänstevillkor, ska andra och tredje styckena gälla i enlighet med detta, och vid motstridiga Allmänna Villkor kan Konsumenten alltid överklaga den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom/henne.

1. Om ett erbjudande är av begränsad varaktighet eller om vissa villkor gäller, ska det uttryckligen anges i erbjudandet.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är lämpligt detaljerad för att göra det möjligt för konsumenten att bedöma produkterna och/eller tjänsterna på ett adekvat sätt. Om företagaren använder sig av bilder är de sanna bilder av de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är inte bindande för Företagaren.
3. Alla erbjudanden innehåller sådan information att det är tydligt för Konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta innebär särskilt:
− priset inklusive skatter;
− eventuella leveranskostnader, om tillämpligt;
− Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för att fastställa detta.
− huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte;
− Formen för betalning, leverans eller fullgörande av avtalet;
− tidsramen för att acceptera erbjudandet, eller, i förekommande fall, tidsramen för priset;
− Taxan för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än grundtaxan.
− om avtalet lämnas in efter ingåendet, hur konsumenten kan konsultera det;
− hur konsumenten kan bekanta sig med oönskade handlingar innan avtalet ingås, och hur konsumenten kan korrigera dessa handlingar innan avtalet ingås;
− alla andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås.
− de uppförandekoder som entreprenören har underkastat sig och hur konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder via elektroniska medel, och
– Minsta varaktighet för distansavtalet i händelse av ett avtal om kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter eller tjänster.

1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, blir avtalet giltigt när Konsumenten har accepterat erbjudandet och uppfyllt de uppställda villkoren.
2. Om Konsumenten accepterat erbjudandet på elektronisk väg ska Företagaren omgående bekräfta mottagandet av erbjudandet via elektroniska medel. Så länge mottagandet av nyss nämnda godkännande inte har bekräftats kan Konsumenten häva avtalet.
3. Om avtalet är elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för den elektroniska dataöverföringen och säkerställa en säker webbmiljö. Om Konsumenten kan betala elektroniskt ska Entreprenören iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Entreprenören kan inom lagens gränser inhämta information om Konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt alla fakta och faktorer som är relevanta för att på ett ansvarsfullt sätt ingå distansavtalet. Om företagaren, på grundval av resultatet av denna undersökning, har goda skäl för att inte ingå avtalet, har han lagligen rätt att avslå en beställning eller begäran under motivering, eller att förbinda genomförandet med särskilda villkor.
5. Entreprenören ska skicka följande information tillsammans med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att Konsumenten kan lagra datan långsiktigt:
a. besöksadressen till entreprenörens företagslokal där konsumenten kan komma i kontakt med eventuella klagomål;
b. på vilka villkor och på vilket sätt Konsumenten kan utöva ångerrätten, eller i förekommande fall tydlig information om att vara undantagen från ångerrätten;
c. informationen som motsvarar befintliga eftermarknadstjänster och garantier;
d. informationen som anges i artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har försett konsumenten med denna information innan avtalet fullgörs;
e. kraven för att häva avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid.
6. Om Företagaren har åtagit sig att leverera en serie produkter eller tjänster, gäller vad som föreskrivs i föregående stycke endast den första leveransen.
7. Entreprenören har rätt att inte acceptera beställningen utan att lämna några argument eller att acceptera endast under avvikande villkor. Om avtalet endast kan fullgöras under avvikande villkor äger Konsumenten rätt att häva avtalet.

1. Vid köp av produkter har Konsumenten möjlighet att ångra avtalet utan att ange några skäl under en period på minst 14 dagar. Denna ångerfrist börjar den dag då produkten tas emot av eller på uppdrag av Konsumenten, eller en tredje part utsedd av Konsumenten.
2. Under denna period ska Konsumenten hantera produkten och förpackningen varsamt. Konsumenten ska endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han eller hon vill behålla produkten. Om konsumenten önskar utöva ångerrätten, ska Konsumenten returnera produkten med alla levererade tillbehör och, i den mån det är rimligt möjligt, i originalskick och i förpackningen till Företagaren i enlighet med Företagarens rimliga och tydliga instruktioner.

1. Om Konsumenten utövar ångerrätten, står endast returkostnaderna på Konsumentens bekostnad.
2. Om Konsumenten har gjort en betalning ska Företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock inom högst 30 dagar efter returen eller återkallelsen.

1. Företagaren kan utesluta Konsumenten från ångerrätten som uttryckt i punkt 2 och 3. Om Konsumenten inte har ångerrätt kan Företagaren utesluta denna rätt endast om Företagaren tydligt angett detta i erbjudandet eller kl. minst i god tid innan avtalet ingås.
2. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:
a. som realiserades enligt konsumentens specifikationer;
b. som uppenbarligen är personliga till sin natur;
c. som inte kan returneras på grund av deras natur;
d. som förstörs eller åldras snabbt;
e. vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll;
f. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara för vilka Konsumenten har brutit förseglingen;
g. vad gäller vadslagning och lotterier.

1. Priserna på de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls ska inte höjas under den giltighetstid som anges i erbjudandet, med förbehåll för förändringar i pris på grund av förändringar i momssatser.
2. Entreprenören får, i motsats till föregående stycke, erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför Företagarens kontroll, till rörliga priser. Erbjudandet kommer att uttrycka att det är beroende av dessa fluktuationer, och att eventuella angivna priser är riktpriser.
3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalet har blivit aktivt är endast tillåtna till följd av ny lagstiftning.
4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är tillåtna endast om Företagaren har föreskrivit det och
a. de är resultatet av rättsliga föreskrifter eller bestämmelser, eller
b. Konsumenten har rätt att häva avtalet före den dag då prishöjningen börjar.
5. Alla priser som anges i tillhandahållandet av produkter eller tjänster är inklusive moms.

1. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, med de specifikationer som anges i erbjudandet, med rimliga krav på användbarhet och/eller tillförlitlighet och med befintliga lagbestämmelser och/eller statliga föreskrifter på kontraktsdagen avslutades. Om överenskommet garanterar entreprenören även att produkten lämpar sig för annan beteckning än normal.
2. Ett arrangemang som erbjuds som en garanti av Företagaren, Tillverkaren eller Importören ska inte påverka de rättigheter och anspråk som Konsumenten kan utöva mot Företagaren om ett underlåtenhet att uppfylla Företagarens skyldigheter enligt lagen och/eller distansavtalet.

1. Entreprenören ska iaktta bästa möjliga noggrannhet vid bokning och utförande av produktbeställningar samt vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
2. Leveransstället är på den adress som Konsumenten uppger till Företaget.
3. Med vederbörlig iakttagande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa Allmänna Villkor, ska Entreprenören utföra accepterade beställningar med bekväm hastighet men minst inom 30 dagar, om inte en längre leveranstid har överenskommits. Om leveransen har blivit försenad, eller om en beställning inte kan fyllas eller endast kan fyllas delvis, ska Konsumenten informeras om detta inom en månad efter beställning. I sådana fall har Konsumenten rätt att häva avtalet kostnadsfritt och med rätt till eventuell ersättning.
4. Vid avvisning enligt föregående stycke ska Företagaren återbetala den betalning som Konsumenten gjort så snart som möjligt men minst inom 30 dagar efter avvisningen.
5. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska Företagaren anstränga sig för att erbjuda en likvärdig ersättningsprodukt. Innan leveransen ska det på ett tydligt och begripligt sätt redovisas att en ersättningsprodukt kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsprodukter. Kostnaderna för returfrakten ska stå för företagaren.
6. Om inte annat uttryckligen överenskommits, ska risken för förlust av och/eller skada på produkter kvarstå hos Företagaren tills de levereras till Konsumenten.

1. Om inte annat överenskommits, ska de belopp som ska betalas av Konsumenten regleras inom 14 dagar från det att ångerfristen enligt artikel 6 punkt 1 har börjat.
2. Vid försäljning av produkter till Konsumenter är det inte tillåtet att förhandla om en förskottsbetalning på mer än 50 % i de Allmänna Villkoren. När en förskottsbetalning har avtalats får Konsumenten inte göra gällande någon rättighet avseende utförandet av den beställningen eller tillhandahållandet av tjänsten i fråga innan den överenskomna förskottsbetalningen har erlagts.
3. Konsumenten är skyldig att omgående informera Företagaren om eventuella felaktigheter i betalningsuppgifterna.
4. Vid utebliven betalning från Konsumentens sida, och med förbehåll för lagliga begränsningar, har Företagaren rätt att debitera Konsumenten för eventuella förutbestämda och rimliga kostnader.

1. Entreprenören ska ha ett tillräckligt underrättat klagomålsförfarande och ska hantera klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
2. Klagomål över avtalets fullgörande ska lämnas till Företagaren fullständigt och tydligt beskrivna inom skälig tid efter att Konsumenten har upptäckt bristerna.
3. De klagomål som lämnas in till entreprenören ska besvaras inom en period av 14 dagar efter mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre tid för handläggning ska Företagaren svara inom 14 dagar med ett kvitto och en indikation när Konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
4. Konsumenten bör ge Företagaren en tidsperiod på minst 4 veckor för att lösa klagomålet i samråd. Om klagomålet inte kan lösas i gemensamt samråd uppstår en tvist som är öppen för tvistlösningsreglerna.

Avtal mellan entreprenören och konsumenten, för vilka dessa allmänna villkor gäller, regleras uteslutande av holländsk lag.

Entreprenören ansvarar inte för ersättning på grund av direkta eller indirekta skador på personer eller föremål, om produkten inte är lämplig för inköpsändamålet.

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som skiljer sig från dessa allmänna villkor får inte vara till skada för Konsumenten och bör antecknas skriftligen, eller på ett sådant sätt att Konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt och hållbart sätt.

Frakt inom Nederländerna

GRATIS FRAKT för beställningar över €20. Under detta belopp tillkommer en fraktavgift på €4.

Mer information

Frakt till Oceanien

GRATIS FRAKT för beställningar över €110. Under detta belopp tillkommer en fraktavgift på €8.

Mer information

Frakt till resten av världen

GRATIS FRAKT för beställningar över €70. Under detta belopp tillkommer en fraktavgift på 5,50 €.

Mer information